top of page

Obchodní, reklamační a dodací podmínky

I.

Základní ustanovení

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Royal Thai s.r.o.

se sídlem Korunní 2569/108,

Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00,

IČ 21218102

Email: recepce.royalthai@gmail.com

(dále jen „prodávající“)

 

 

 • V dnešní době je stále běžnější možnost platby za služby předem, ať už z        

 • pohodlí domova nebo z důvodu zajištění rezervace. V tomto článku si přiblížíme

 • všeobecné obchodní podmínky pro předem zaplacenou službu poskytovanou

 • Royal Thai s.r.o.  prostřednictvím webové stránky https://www.royalthai.cz a platební brány od společnosti ComGate.

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a Fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetových adresách https://www.royathai.cz (dále jen „internetový obchod“). 

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 • Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto

 • obchodních podmínek.

 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

“Doprava a platba


• uvedení poskytovatele platební brány, společnosti Comgate, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• uvedení informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

• kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

II.

Informace o cenách služeb, rezervaci a zrušení objednávky

 

 

 1. Informace o službách včetně uvedení cen jednotlivých služeb jsou uvedeny u jednotlivých položek na webových stránkách výše uvedených. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Při rezervaci služby thajských masáží prostřednictvím webové stránky https://www.royalthai.cz a následném zaplacení předem kartou pomocí platební brány ComGate platí následující obchodní podmínky:
                  

 1. Objednávka služby je platná až po úspěšné platbě. Po provedení                 platby obdrží zákazník potvrzovací e-mail s detaily objednávky.
   

 2. Zákazník může službu zrušit nejpozději 48 hodin před stanoveným časem rezervace. V takovém případě mu bude vráceno 100% z uhrazené částky za objednanou službu na jeho účet.

 

 1. Zákazník může zrušit službu i po uplynutí 48 hodin přes stanoveným časem rezervace. V takovém případě mu bude vráceno 50% z uhrazené částky za objednanou službu na jeho účet.
   

 2. V případě reklamace či vrácení uhrazené částky předem je zákazník povinen kontaktovat firmu Royal Thai s.r.o. prostřednictvím uvedených kontaktních informací na webové stránce.
   

Modelové situace:

 

 1. Představme si situaci, kdy zákazník rezervuje masáž online a zaplatí předem kartou. Bohužel se mu následně něco stane a musí zrušit schůzku. Díky včasnému oznámení a dodržení lhůty 48 hodin předem mu bude celá částka vrácena na účet.

 

 1.  Představme si situaci, kdy zákazník rezervuje službu online a zaplatí předem kartou. Bohužel se mu po uplynutí 48 hodin před začátkem jeho služby něco stane a musí zrušit schůzku. Vzhledem k oznámení na uvedené kontakty mu bude vráceno 50% z uhrazené částky na jeho účet, protože nesplnil podmínku zrušení rezervace 48 hodin předem.

 

 1. Dalším příkladem může být situace, kdy zákazník nebyl spokojen s provedenou službou. V takovém případě má možnost kontaktovat firmu Royal Thai s.r.o. a domluvit se na řešení reklamace.

                                                  

 

III.

 

Ochrana osobních údajů

 

 

 1. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů. 

 

 1. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího a v souladu s platnými zákony je využívat výhradně pro účely poskytování služeb

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

1.   Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3.   Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

 

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro předem zaplacenou službu masáže poskytovanou firmou Royal Thai s.r.o. prostřednictvím webové stránky https://www.royalthai.cz a platební brány ComGate jsou důležité pro zajištění transparentního a férového obchodování mezi firmou a zákazníkem. Dodržování těchto podmínek je klíčové jak pro spokojenost zákazníka, tak pro vzájemnou důvěru mezi oběma stranami.

bottom of page